Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-06-18 ( Imieniny: Elżbiety, Marka)

Teatr Zagłębia - Biuletyn Informacji Publicznej - Ponowne wykorzystywanie informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania ewentualnych opłat za ponowne wykorzystywanie określa Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2023, poz. 1524 - tekst jednolity).

Czym jest ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Kiedy informacja sektora publicznego zostanie udostępniona?

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

 • udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Zagłębia, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429);
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
 • przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy informacja sektora publicznego: nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Co musi zawierać wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien spełnić warunki, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany jest do:

 • przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
  informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
  odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
  Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Jak złożyć wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Teatr Śląskiego poprzez:

 • przesłanie pocztą na adres: Teatr Zagłębia ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec
 • złożenie osobiście w Sekretariacie Teatru
 • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail teatru

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

W przypadku wydania przez Teatr decyzji:

 • o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
 • o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz/lub o wysokości opłat,
 • wnioskodawcy przysługuje odwołanie do właściwego w sprawie ministra za pośrednictwem Teatru w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnioną w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:

  • źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (URL)”
  • czasu wytworzenia informacji przez Urząd, (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji);
  • czasu pozyskania informacji sektora publicznego 

Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Teatru  materiału w zmienionej formie.

Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.

Opłaty

Informacja sektora publicznego jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady bezpłatnie.

Jednakże każdorazowo przy przekazywaniu informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – Dyrektor może ustalić opłaty uwzględniając koszty związane ze sposobem i formą przekazania informacji jak również z nietypowymi wnioskami o ponowne wykorzystanie.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-15 21:37przez:
Opublikowano:2023-11-15 21:44przez: Paweł Ptak
Podmiot udostępniający: Teatr Zagłębia - Biuletyn Informacji Publicznej
Odwiedziny:132

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo