Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży  towarów w sklepie online

1. Sprzedaż i dystrybucję towarów prowadzi Teatr Zagłębia, 41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 4. NIP: 644-00-26-219, Regon: 000279261

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu towarów na stronie www.teatrzaglebia.pl/sklep

a.) W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

b.) Po zakończeniu zakupów w Sklepie, przed złożeniem Zamówienia, Sklep przedstawia podsumowanie zakupów, zawierające wykaz wszystkich wybranych Towarów, cenę jednostkową każdego z nich oraz łączną kwotę do zapłaty za sprzedaż i dostawę zamówionych Towarów.

c.) Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

natychmiastowo – e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy, ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia wymaganymi przepisami prawa (tj. informacją, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2020 poz. 287 tj. ze zm.) oraz

w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia – e-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

d.) Jeżeli Kupujący nie otrzymał potwierdzeń, o których mowa w podpunkcie c.), prosimy o pilny kontakt pod adresem e-mail sklep@teatrzaglebia.pl.

3. Zmiana treści Zamówienia przez Kupującego lub anulowanie Zamówienia są możliwe przed wysłaniem Towaru.

4. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Przy zakupie online Towarów, płatności są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182.

6. Płatność niepotwierdzona przez bank Użytkownika w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje, że pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone – Użytkownik jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A. Należy zgłosić taką sytuację przez formularz kontaktowy: https://www.payu.pl/pomoc/kupuje lub tel. +48 61 628 45 05 (obsługa telefoniczna w dni robocze w godzinach 8:00-20:00).

7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU.

8. Dokonanie zakupu Towarów w systemie online oznacza akceptację Regulaminu.

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2018.2519) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

10. Towar wysyłany jest w terminie 2-3 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia.

11. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.

12. Kupujący może odebrać Towar osobiście w Kasie lub w biurze Działu Programowego (ul. Teatralna 1).

13. Towar wysyłany jest w terminie 2-3 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia.

14. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.

15. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów (innych niż określone w art. 38 ustawy o prawach konsumenta) zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, w szczególności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 tj. ze zm.) . Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie na adres Teatru. Wskazany powyżej termin 14-dniowy na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia dostarczenia pamiątek konsumentowi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

16. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, o których mowa w pkt 15, zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, jak najlepiej zabezpieczający go przed uszkodzeniem w trakcie transportu, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Teatru.

17. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem: Dział Programowy) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@teatrzaglebia.pl.

18. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe, dokładny opis przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dokument sprzedaży lub jego kserokopię.

19. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem nie będzie rozpatrywana bez załączonego dokumentu sprzedaży.

20. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

21. Teatr jest uprawniony do zmiany zapisów niniejszego regulaminu z tym zastrzeżeniem, że o zamiarze i zakresie takich zmian każdorazowo uprzedzi wszystkich zainteresowanych poprzez stosowną informację w widocznym miejscu na swojej stronie internetowej, co najmniej 14 dni przed terminem wejścia zmian w życie. Zmiana regulaminu w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wpływa na prawa nabyte związane z wcześniej złożonych zamówień i zawartych umów.

22. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumentów, jakie przysługują im na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 tj. ze zm).

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.1740 tj. ze zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 tj. ze zm.), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 tj. ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 tj. ze zm.).

Ochrona danych Kupującego

1.   Administratorem danych osobowych zgodnie z Art. 4 ust 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Teatr.  Kupujący ma prawo do skontaktowania się z naszym inspektorem ds. Ochrony danych pod adresem: iod@teatrzaglebia.pl lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem „inspektor ochrony danych”. Dane Kupującego przetwarzamy na podstawie :Art. 6  ust 1 lit a. RODO, jeśli Kupujący wyrazi nam odrębną zgodę ( np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną  tzw. Newsletter) ,Art. 6  ust 1 lit b. RODO, jeśli Kupujący zawiera z nami umowę o realizację usługi np. zakupu biletów on-line lub rezerwuje miejsce na naszych wydarzeniach. Możemy również oddzwonić lub odpisać jeśli poda nam swój numer telefonu, e-mail w związku z realizacją usługi. , Art. 6  ust 1 lit c RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego, Art. 6 ust 1 lit f. RODO, w prawnie uzasadnionych celach np. przechowujemy dane po wydarzeniach przez określony okres w celu prawidłowego rozliczenia fiskalnego i księgowego wydarzenia. Na tej podstawie możemy też przez określony czas zadzwonić do w celu zaproszenia na nasze wydarzenia. Odbiorcami danych Kupującego mogą być operatorzy płatności , podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych.  W przypadku kontaktu z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, telefon , podane informacje (adres e-mail, nazwisko, imię i numer telefonu) będą przechowywane, w celu utrzymania kontaktu. Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją  inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych. W przypadku zakupów on-line dane będą przechowywane około 6 miesięcy od daty wydarzenia , w celu jego rozliczenia, oraz z zakresie koniecznym wynikającym z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej. Kupujący ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

– prawo dostępu do swoich danych,

– prawo do sprostowania lub usunięcia,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych.

– prawo cofnięcia wyrażonej zgody

Kupujący ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji usługi lub kontaktu. Nie profilujemy danych osobowych w rozumieniu RODO.