Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Teatru Zagłębia

WSTĘP

Teatr Zagłębia w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej teatrzaglebia.pl  i jej poddomen zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego teatrzaglebia.pl i jego poddomen.

teatrzaglebia.pl
Data publikacji strony internetowej: 2017.12.21
Data ostatniej dużej aktualizacji  2021.12.22

Strona internetowa www.teatrzaglebia.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

brak audiodeskrypcji i/lub podpisów niektórych treści video;

brak transkrypcji/OCR skanów niektórych dokumentów na stronie.

Wszystkie wymienione wyłączenia wynikają z braku harmonogramu pracy nad stroną internetową lub zbytniego obciążenia instytucji publicznej.

Strona została tak zaprojektowana, aby w swoim podstawowym widoku była czytelna i kontrastowa. Na naszej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona teatrzaglebia.pl jest wykonana zgodnie z zasadami RWD, czyli automatycznego dopasowywania się do rozdzielczości ekranu, co częściowo umożliwia korzystanie z niej przez osoby słabowidzące.
Strona dostępna jest na wszystkie urządzenia i przeglądarki internetowe.

Deklarację sporządzono na podstawie wyników testu narzędziem IBM Accessibility Equal Access Accessibility Checker Version 3.1.12. Konfigracja narzędzia: Profil WCAG 2.1 (A, AA)

teatrzaglebia.pl/sklep
Data publikacji strony internetowej: 2020.12.01
Data ostatniej dużej aktualizacji  2021.12.22

Strona internetowa www.teatrzaglebia.pl/sklep  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona została tak zaprojektowana, aby w swoim podstawowym widoku była czytelna i kontrastowa. Na naszej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Zdjęcia i grafiki podpisane są tekstem alternatywnym.

Strona dostępna jest na wszystkie urządzenia i przeglądarki internetowe.

Deklarację sporządzono na podstawie testu narzędziem IBM Accessibility Equal Access Accessibility Checker Version 3.1.12. Konfigracja narzędzia: Profil WCAG 2.1 (A, AA)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej przez osoby z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności: Roksana Wasilewska, tel.: 882095085, e-mail: r.wasilewska_@_teatrzaglebia.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Jako podmiot publiczny zobowiązujemy się zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy o innym terminie, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zastrzegamy sobie prawo do zaproponowania alternatywnego sposobu dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (biurorzecznika_@_brpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Adres, dojazd do teatru

BUDYNEK GŁÓWNY

  1. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Autobusem

z Będzina: 299, 813
z Bytomia: 91
z Czeladzi: 35, 723, 935
z Dąbrąwy Górniczej: 55, 808
z Katowic: 808, 813, 835
z Mysłowic: 26, 35, 106, 150, 160, 935
z Siemianowic Śląskich: 91

Tramwajem

z Będzina: 21, 27
z Dąbrowy Górniczej: 21
z Katowic: 15
z Mysłowic: 26

Pociągiem

10 min z Katowic
40 min z Mikołowa, Tychów, Zabrza, Zawiercia
45 min z Gliwic
75 min z Częstochowy

Większość kursów wykonywana jest przez pojazdy niskopodłogowe.

Budynek główny znajduje się w centrum Miasta. Wokół Teatru znajduje się nawierzchnia pokryta kostką brukową. Do budynku prowadzą trzy wejścia – wszystkie od ul. Teatralnej – frontowe (wejście na foyer i scenę), boczne, od strony stacji paliw bp (kasa biletowa i przejście na foyer  i scenę), oraz od strony parkingu – wejście pracownicze. Wejście frontowe posiada dwa podjazdy dla wózków inwalidzkich (z prawej i lewej strony). Widzowie z niepełnosprawnością ruchową mogą korzystać z holu i widowni na parterze. Piętro oraz widownia znajdująca się na balkonie pozostają niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na historyczny charakter budynku. Drzwi na widownię są dwuskrzydłowe, a ścieżka komunikacyjna nie ma progów. Na parterze znajduje się również toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  Dwa pozostałe wejścia nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z uwagi na wysokie progi. Nie uniemożliwia to jednak wizyty w kasie biletowej (przed spektaklem można odebrać bilety wjeżdżając przez wejście frontowe) oraz spotkania z dyrekcją. Osoby z niepełnosprawnością ruchową chcące załatwić sprawę w sekretariacie lub spotkać się z dyrekcją, zapraszane będą do foyer teatru, gdzie dostęp dla nich nie jest utrudniony. W razie chęci spotkania prosimy o kontakt  e-mailowy bądź telefoniczny z koordynatorką dostępności. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, w druku powiększonym ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

BUDYNEK ADMINISTRACJI

  1. Piłsudskiego 2, 41-200 Sosnowiec

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: wąskie drzwi, brak podjazdu oraz windy. Biura usytuowane są na parterze (pracownia krawiecka, Biuro Współpracy  z Widzami oraz dział programowy i dział administracji) i na  I piętrze (kadry i księgowość). Osoby zainteresowane spotkaniem z pracownikami ww. działów proszone są o wcześniejszy kontakt  z koordynatorką dostępności w celu umówienia spotkania. Będą one organizowane w budynku teatru przy ul. Teatralnej 4 – we foyer bądź w innym dogodnym miejscu.