Dotacje

2024

Lato w Teatrze

W ramach projektu zrealizujemy warsztaty pt. „Legenda o Sośnie z Sosnowca”.

Tematem dwutygodniowych warsztatów będzie stworzenie dziecięcej mitologii Zagłębia Dąbrowskiego. Region ten – w przeciwieństwie do sąsiedniego Górnego Śląską – nie dysponuje formacyjnymi dla społeczności historiami czy tajemniczymi legendami o przeszłości, które rozbudzałyby wyobraźnię od wczesnych dziecięcych lat. Podczas warsztatów zamierzamy pracować z opowieściami tradycyjnymi, rodzinnymi i lokalnymi. Zajmiemy się ich przekształcaniem i rozwijaniem. Ramą narracyjną dla dwutygodniowych warsztatów będzie motyw sosny z Sosnowca, która próbuje poznać swoje korzenie. Żeby to zrobić, musi wyruszyć w podróż po mieście, zbierając opowieści, wspomnienia, plotki na temat przeszłości. Budując fantazyjną, radosną i ważną dla dzieci mitologię, chcemy twórczo przekształcać wizerunek Sosnowca jako miasta.

Dofinansowanie: 44.900,00 zł

Logotyp Ministerstwa Kultiry i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

 

 

 

Laboratorium Pedagogiki Teatru

Projekt skierowany jest do osób związanych zarówno ze strefą teatru jak i edukacji, które chciałyby rozwinąć kompetencje w zakresie twórczej pracy z grupami metodami pedagogiki teatru. Na program kursu składa się 70 godzin warsztatów (realizowanych w ramach 5 zjazdów), rozwinięcie własnego pomysłu na działanie twórcze oraz indywidualne konsultacje tutorskie.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 57.000,00 zł

Logotyp Ministerstwa Kultiry i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

„Doposażenie sprzętu akustycznego i oświetleniowego”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu INFRASTRUKTURA KULTURY
Dofinansowanie: 280.000,00 zł
Logotyp Ministerstwa Kultiry i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

Produkcja spektaklu „Literówka – spektakl dla przedszkolaków”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu WYDARZENIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Dofinansowanie: 40.000,00 zł
Logotyp Ministerstwa Kultiry i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

 

 

 

Produkcja spektaklu „Sostal, czyli herstorie budowy Sosnowca (tytuł roboczy)”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu TEATR.

Dofinansowanie: 67.000,00 zł

Logotyp Ministerstwa Kultiry i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

 

2023

Darowizna Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

Projekt nosi tytuł: Innowacyjna twórczość w Teatrze Zagłębia. Dzięki Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej uzyskaliśmy dofinansowanie do zakupu nowoczesnego sprzętu multimedialnego na potrzeby tworzenia i prezentacji spektakli teatralnych. Celem projektu jest poszerzenie bazy sprzętowej niezbędnej do pokazów teatralnych.

Otrzymaliśmy darowiznę w kwocie: 111.000,00 zł

 

Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

Cel projektu : Celem głównym projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka, mogących prowadzić do rezygnacji z powodów zdrowotnych z aktywności zawodowej w miejscu zatrudnienia Teatru Zagłębia poprzez szkolenia i modernizację stanowisk pracy.

Stanowiska zostaną wyposażone w ponadstandardowe sprzęty, które wraz z podniesieniem świadomości na temat zagrożeń na stanowiskach pracy wśród uczestników poprzez działania edukacyjne pozwolą wyeliminować negatywne czynniki zdrowotne w miejscu pracy. Wszystkie formy wsparcia będą wynikać z analizy służb BHP i kadr wnioskodawcy.

Więcej o projekcie

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Dofinansowanie: 324.423,75 zł

 

Spektakl „niezgoda.jpg” w projekcie TEATR POLSKA

TEATR POLSKA jest ogólnopolskim programem promocji teatru wśród mieszkańców miejscowości, mających ograniczony dostęp do oferty teatralnej. Celem programu TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zwiększenie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe otrzymują dofinansowanie prezentacji spektakli w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego.

Pokazy spektakli TEATR POLSKA trwają od 1 września do 30 listopada 2023 r.

TEATR POLSKA organizowany jest od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Grantodawca: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Grant: 84.410,00 zł

Scena Dostępna – kontynuacja projektu

Projekt zakłada dostosowanie repertuaru do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a więc stworzenie audiodeskrypcji, napisów oraz tłumaczenia na Polski Język Migowy. Teatr Zagłębia realizuje działania dostępnościowe w ramach projektu Scena Dostępna od roku 2022.  Kontynuacja projektu polega na  dostosowaniu kolejnych dwóch tytułów spektakli Teatru Zagłębia, ich prezentację oraz stworzenie makiet ich scenografii. Celem zadania jest również prezentacja dwóch tytułów już dostosowanych w poprzednim sezonie. Dodatkowym elementem projektu jest zakup piktogramów ułatwiających osobom z niepełnosprawnością wzroku poruszanie się po obiekcie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie: 39.000,00 zł

Logotyp programu Kultura Dostępna.  Logotyp Ministerstwa Kultiry i Dziedzictwa Narodowego.

 

Ślady Zagłębiowskich Żydów

Projekt ten realizowany był przez pół roku w celu uczczenia pamięci ofiar likwidacji zagłębiowskich gett sosnowieckiego i będzińskiego. Dzięki niemu udało się spopularyzować wiedzę na temat zagłębiowskich Żydów. Odbyły się cztery wykłady, cztery spacery oraz koncert.

Dofinansowane przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny.

Grant: 6.400,00 zł

2022

Scena Dostępna

Zadanie ma na celu ułatwienie dostępu do oferty Teatru Zagłębia osobom z niepełnosprawnościami. W toku zadania sześć spektakli Teatru zostało dostosowanych poprzez sporządzenie do nich audiodeskrypcji, napisów oraz tłumaczenia na Polski Język Migowy. Poza dostosowaniem spektakli w ramach działania Teatr zakupił sprzęt ułatwiający obsługę osób z niepełnosprawnościami (pętla indukcyjna do kasy, dwa monitory do wyświetlania napisów oraz ekrany do foyer ułatwiające dostęp do informacji, a także zestawy do odsłuchu audiodeskrypcji). Dodatkowym elementem projektu było przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Teatru z zakresu savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu).

Finansowanie ze środków PFRON-u w ramach programu „Kultura bez barier”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Grant: 152.880,00 zł

 

Logotypy Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz flaga Unii Europejskiej

 

 

 

Laboratorium Pedagogiki Teatru

Projekt zakłada organizację kursu, którego adresatami będą instruktorzy teatralni, animatorzy i edukatorzy związani z sektorem kultury, animacji i edukacji, chcący podnieść swoje kompetencje w prowadzeniu działań edukacyjno-artystycznych dla różnorodnych grup odbiorców, szczególnie dla dzieci i młodzieży.
Kurs obejmuje pogłębione warsztaty eksperckie (30 osób) oraz panel dyskusyjny (ok. 100 osób). Szkolenia będą realizowane we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu i obejmą, poza działaniami stacjonarnymi, wizytę studyjną do Teatru Chorea.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Dofinansowanie: 21.000,00 zł

 

Flaga Polski i godło Polski

 

 

 

 

 

Zakup oświetlenia i nagłośnienia scenicznego

Dofinansowanie pozwoli zakupić nowoczesne urządzenia do oświetlenia sceny i tworzenia efektów świetlnych oraz rozbudować system nagłośnienia sceny i widowni. Zakup systemu oświetlenia jest niezbędny ze względu na zużycie technologiczne istniejącego oraz potrzebę rozbudowy o nowoczesne urządzenia. Światło jest jednym z najważniejszych narzędzi artystycznych w teatrze, spełnia pierwszorzędną rolę na równi obok gry aktorów, rekwizytów i efektów dźwiękowych podkreślając
sceniczne sytuacje i wpływając na estetykę spektaklu. Podobnie dźwięk/muzyka odgrywa ogromną rolę w teatrze. Będąc tłem słuchowym widowiska, wiąże się z akcją i razem z nią wzbudza zainteresowanie ukazanymi postaciami, wydarzeniami. Modernizacja systemu nagłośnienia polepszy jakość dźwięku na scenie oraz na widowni. Brak optymalnych technicznych warunków scenicznych generuje dodatkowe koszty działalności (wyższe rachunki za energię, wpływa negatywnie na jakość i atrakcyjność spektakli oraz komfort widzów)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego. Nazwa zadania: Zakup oświetlenia i nagłośnienia scenicznego.

Dofinansowanie: 400.000,00 zł

 

Flaga Polski i godło Polski

 

 

 

 

 

Spektakl edukacyjny dla młodzieży

Produkcja i prezentacja spektaklu dla młodzieży z towarzyszącymi mu działaniami warsztatowymi.
Projekt zakłada produkcję spektaklu w nurcie „teatru w klasie” – będziemy go pokazywać w salach lekcyjnych i gimnastycznych.
Partnerzy zadania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Sosnowcu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowanie: 41.000,00 zł

 

Flaga Polski i godło Polski

 

 

 

 

 

2021

Laboratorium Pedagogiki Teatru

Kurs rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej. Założeniem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki teatru oraz wyposażenie ich w szereg praktycznych umiejętności, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy. Zajęcia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, czy animatorów kultury, którzy w swojej działalności zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne. W czasie spotkań uczestnicy skupią się na zagadnieniach związanych m.in. z pedagogiką teatru, wykorzystaniem metody impro i technik dramowych, napisali własne scenariusze oraz poznali określone techniki pracy z ciałem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowanie: 56.000,00 zł

logo MKDNiS

 

 

 

 

2020

Fundusz Wsparcia Kultury

Wsparcie finansowe jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Fundusz Wsparcia Kultury to pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury. Jego budżet to 400 mln zł, a do wsparcia uprawnione były samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem Funduszu było zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata dotyczyła utraconych – z powodu epidemii – przychodów w okresie od 12 marca do 31 grudnia 2020.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dofinansowanie: 246.480,00 zł

Logo Fundusz Wsparcia Kultury

 

 

 

„Teatralna Antologia Nowych Utopii”

To konkurs na cyfrowe dzieło artystyczne, którego tematem są marzenia, utopie, raje, światy doskonałe. Do uczestnictwa w konkursie zaproszono artystów i artystki indywidualne oraz zespoły.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci”.

Dofinansowanie: 76.000,00 zł

Logo MKiDNLogo Narodowe Centrum Kultury

 

 

 

 

 

 

 

„SPRAWA! Zagłębie 1905 – 1921 Śląsk”. Słuchowisko muzyczno-dokumentalne o historii i tradycyjnej muzyce regionalnej. 

Historia skonfliktowanych sąsiadów: Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego nie zawsze była łatwa. Została ona osadzona w lokalnych przedwojennych tradycjach muzycznych (w tym także tradycji żydowskiej oraz robotniczej) i poprzez muzykę próbowaliśmy zwaśnionych sąsiadów do siebie zbliżyć. Słuchowisko emitowane było w łączącym Sosnowiec i Katowice tramwaju oraz zostało wydane na dostępnej nieodpłatnie dla publiczności płycie i udostępnione w internecie. Do jego realizacji zaproszeni zostali związani z oboma regionami muzycy (wywodzący się z grup: Śląsk Folkowy, Fanga Zbuntowany Śląsk i Hańba), aktorzy katowickiego Teatru Śląskiego i sosnowieckiego Teatru Zagłębia a także wybitni i doświadczeni w tworzeniu słuchowisk artyści łączący muzykę z teatrem i filmem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca”.

Dofinansowanie: 74.900,00 zł

Logo MKiDNLogo Instytut Muzyki i Tańca

 

„Na tropie tajemnicy – epizody sosnowieckiej historii”

Wspólny projekt z Pałacem Schoena – Muzeum w Sosnowcu oraz z Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamek Sielecki. Przedmiotem zadania było filmowe ożywienie 4 archiwalnych pocztówek przedstawiających Pałac, Zamek oraz Teatr, a także ulicę 3 Maja. Celem projektu było stworzenie atrakcyjnych opowieści historycznych w formie cyfrowej – pokazanie dziejów trzech zabytkowych budynków w mieście oraz jego najważniejszej ulicy tak, by mieszkańcy miasta odnieśli wrażenie oglądania archiwalnych filmów, a nie starych fotografii. Dzięki udziałowi aktorów Teatru Zagłębia obrazy utrwalone niegdyś przez znanych wydawców z początku XX w. ożyły na naszych oczach. Ta wyjątkowa podróż w czasie dostępna jest dla każdego i za darmo. Nowoczesna forma obcowania z historią popularyzuje dziedzictwo historyczne wśród osób w każdym wieku, ponadto projekt umożliwił odbiorcom w pełni darmowe korzystanie w sieci z zasobów lokalnych instytucji kultury.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”

Dofinansowanie: 47.000,00 zł

Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Narodowe Centum Kultury

 

 

 

 

 

 

2019

Realizacja profilaktycznego przedstawienia pt. „Opowieść wigilijna” oraz warsztatów artystycznych terapeutyczno-edukacyjnych

W ramach realizacji zadania Teatr zobowiązał się do przygotowania premiery spektaklu pt. „Opowieść wigilijna”, realizacja tzw. „premiery nauczycielskiej”, granie spektakli dla szkół od wtorku do piątku, spektakli dla rodziców z dziećmi w weekendy, realizacji warsztatów profilaktycznych, obniżenia cen biletów z 25 zł na 20 zł dla dzieci i młodzieży oraz z 30 zł na 20 zł dla dorosłych – dotyczy mieszkańców Sosnowca.

Dofinansowano ze środków Gminy Sosnowiec z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019.

Dofinansowanie: 80.000,00 zł

Logo Bliżej Siebie

Laboratorium Pedagogiki Teatru

Kurs rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej. Założeniem kursu było dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki teatru oraz wyposażenie ich w szereg praktycznych umiejętności, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy. Zajęcia skierowane były do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, czy animatorów kultury, którzy w swojej działalności zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne. W czasie spotkań uczestnicy skupiali się na zagadnieniach związanych m.in. z pedagogiką teatru, wykorzystaniem metody impro i technik dramowych, napisali własne scenariusze oraz poznali określone techniki pracy z ciałem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowanie: 49.000,00 zł

2018

Modernizacja parku nagłaśniającego w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

W ramach Programu Infrastruktura Kultury Teatr Zagłębia otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Modernizacja parku nagłaśniającego w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu”. Dzięki dofinansowaniu zmodernizujemy nagłośnienie naszej sceny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowanie: 80.000,00 zł

Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt „Aktorstwo. Historia w praktyce”

W Programie Edukacja kulturalna Teatr Zagłębia otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Aktorstwo. Historia w praktyce” – cykl warsztatów i spotkań dla wszystkich zainteresowanych aktorstwem i jego historią.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowanie: 35.000,00 zł

2017

Projekt „Lato w teatrze”

Projekt „To już koniec?” obejmował cykl zajęć edukacyjno-teatralnych dla dzieci realizowanych przez twórców teatralnych. Przez dwa tygodni uczestnicy programu rozwijali swoje umiejętności pod kątem ewentualnej współpracy przy tworzeniu spektakli. Projekt kończył się prezentacją przedstawienia przygotowanego przez uczestników.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dofinansowanie: 40.000,00 zł

Projekt „Ogród Teatralna. Sąsiedzki ogród przy Teatralnej”

Celem projektu była poprawa stanu zieleni stanu zieleni i integracja społeczności lokalnej. Dzięki projektowi poprawiła się jakość życia społecznego, identyfikacja z miejscem zamieszkania. Projekt spopularyzował też edukacje w zakresie ekologii i zwiększył dostęp do kultury.

Realizacja projektu to odpowiedź na istotne kwestie społeczne. Najważniejszą z nich jest zaufanie w realizacjach międzyludzkich. Projekt nawiązywał do inicjatywy budowania ogrodów społecznych jako miejsc spotkań, wspólnego uprawiania roślin oraz współuczestnictwa w lokalnych działaniach kulturalnych.

Dofinansowano ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Dofinansowanie: 8.000, 00 zł

2016

Projekt „Lato w teatrze”

Projekt „Ciała naprzód” obejmował cykl zajęć edukacyjno-teatralnych dla dzieci realizowanych przez twórców teatralnych. Przez dwa tygodni uczestnicy programu rozwijali swoje umiejętności pod kątem ewentualnej współpracy przy tworzeniu spektakli. Projekt kończył się prezentacją przedstawienia przygotowanego przez uczestników.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dofinansowanie: 40.000,00 zł