Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

Teatr Zagłębia w Sosnowcu realizuje projekt pn.

Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

Cel projektu : Celem głównym projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka, mogących prowadzić do rezygnacji z powodów zdrowotnych z aktywności zawodowej w miejscu zatrudnienia Teatru Zagłębia poprzez szkolenia i modernizację stanowisk pracy.

Ilość osób objęta wsparciem: ogółem 73 (42K, 31M) pracowników zatrudnionych na min. 0,5 etatu, w tym 28 os. po 50 r.ż. (17K, 11M).

Stanowiska zostaną wyposażone w ponadstandardowe sprzęty, które wraz z podniesieniem świadomości na temat zagrożeń na stanowiskach pracy wśród uczestników poprzez działania edukacyjne pozwolą wyeliminować negatywne czynniki zdrowotne w miejscu pracy. Wszystkie formy wsparcia będą wynikać z analizy służb BHP i kadr wnioskodawcy.

Planuje się, że dzięki wsparciu projektowemu 67 (37K) os. będą kontynuowały zatrudnienie po opuszczeniu programu.

Projekt jest skierowany do :

ogółem 73 (42K, 31M) pracowników zatrudnionych na min. 0,5 etatu, w tym 28 os. po 50 r.ż. (17K, 11M)

Formy wsparcia:

  • Szkolenia w zakresie ergonomii oraz profilaktyki chorób zawodowych dla pracowników Teatru Zagłębia w Sosnowcu;
  • Zakup wyposażenia o ponadstandardowych cechach w zakresie ergonomii dla stanowisk pracy pracowników Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

Okres realizacji projektu:

2023-09-01 – 2023-11-30

Wartość projektu :

całkowita wartość projektu wynosi  381 675,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 324 423,75 PLN

Planowane efekty :

  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 28 osób (w tym 17K),
  • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 67 osób (w tym 37K)

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej